Informe Associació de veïns Turó de Gardeny

Comparteix

El present informe pretén ser una síntesi de les diferents actuacions realitzades per l’Associació Veïnal Turó de Gardeny durant aquest darrer període de temps comprés des de la determinació per part del veïnat del nostre barri de la necessitat de constituir-nos en Associació Veïnal per tal de poder manifestar públicament, jurídicament i institucionalment la nostra pròpia realitat singularcom a barri, fet aquest concretat en la realització de l’Assemblea de Constitució de l’Associació, passant, posteriorment, per la celebració d’una segona Assemblea Extraordinària amb la finalitat de consolidar una nova Junta Directiva que fiancés l’Associació en el barri i en la ciutat de Lleida i, concloent, amb la celebració de la Primera Assemblea General de l’Associació del dia 24d’octubre de 2013.Aquest curt període de temps ha estat un llarg camí en el que molts i moltes, veïns i veïnes del nostre barri, han participar de valent per tal de poder engegar una Associació Veïnal que fos un nus de participació ciutadana en què tots i totes on podéssim dir el què volem del nostre barri, fer el consideréssim millor per millorar-lo, gaudir d’ell, viure’l i participar-hi com a ciutadà i com a veí iveïna.

Durant aquest curt període temps, els participants en la concreció d’aquesta iniciativa veïnal, hem descobert les grans possibilitats que té el nostre barri com a entorn per poder viure’l i gaudir-lo. Hem descobert, també, que la via per poder millorar-lo tan sols pot gaudir de plena eficàcia si els mateixos veïns participen en ell col·laborant, fent ciutadania, unint-se per poder tenir més força davant de les institucions públiques i privades, participant en la seva vida veïnal i, sobretot, creient, que entre tots i totes, podem fer del nostre barri un gran espai de convivència.

1.- Iniciativa ciutadana.

Durant l’estiu de l’any 2012, per iniciativa veïnal, s’acordà convocar una reunió dels veïns i veïnes dels carrers ubicats a la falda del Turó de Gardeny. La reunió va tenir lloc al Pssg Onza de Setembre.

El motiu de la reunió va ser la proposta al veïnat de la constitució d’una Associació que vetllés pel dret dels ciutadans d’aquesta part de la ciutat de Lleida a ser escoltats davant de les institucions públiques i privades locals, provincials i nacionals; pel dret a poder participar i decidir davant de qualsevol esdeveniment que afectés el seu entorn; pel dret a què la seva singularitat fos reconeguda i tinguda en compte a tots els nivells; pel dret a poder gaudir dels espais públics en condicions dignes; pel dret a tot allò que qualsevol ciutadà, en un entorn democràtic i de participació, el Dret li permetés.

L’assistència a la reunió va ser massiva, tot i què els mitjans de difusió es van limitar a penjar uns cartells a les portes de les escales dels edificis de l’abast de l’AAVV convocant al veïnat a la reunió. El nombre total d’habitatges representants van ser 46. Tot i que, després de la reunió, durant unes quantes setmanes, van ser desenes els veïns que es van interessar i van mostrar la seva intenció de formar part de l’Associació.

En la reunió es van prendre el següents acords:

– Iniciar el procediment legal per constituir l’Associació Veïnal del barri.

– L’àmbit d’acció de l’Associació serien els carrer inclosos en la línia carretera NII, carrer Cardenal Cisneros, carrer Ferran el Catòlic, carrer Joc de la Bola i límit de les partides compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’AAVV Camí de la Mariola.

– L’Associació Veïnal és diria Turó de Gardeny.

– L’Associació Veïnal estaria formada per persones físiques i jurídiques.

– Es nomenaria una Junta Directiva Provisional fins que l’Associació estigués legalitzada. Moment a partir del qual es convocaria una Assemblea General on s’elegiria la nova Junta Directiva.

– Es nomenaren, provisionalment, president (Sr. Gustavo Adolfo Roque), Secretària (Núria Corbella), Tresorer (Salvador Mimbrera),Vocal (Ramon Roy).

– Es fixaria una quota de 20€ anuals per unitat familiar/habitatge.

2.- Fase pre-legalització i legalització.

Una vegada redactats els Estatuts de l’Associació, van ser lliurats al Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal de poder rebre la certificació adient com a què l’Associació ja existia com a entitat de ple dret. Els Estatuts van ser retornats tres vagades. Finalment, els Estatuts foren admesos i l’Associació Veïnal Turó de Gardeny va ser reconeguda com a entitat legalment constituïda.

Una vegada l’Associació va gaudir del corresponent estatuts de legalitat, el següent pas va ser el de enregistrar l’Associació en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats de l’Ajuntament de Lleida. Requisit aquest indispensablement per tal de gaudir de certs drets davant de les entitats municipals de Lleida.

Finalment, l’Associació va d’haver d’inscriure’s a la Federació d’Associacions Veïnals de Lleida (FAVLL) per tal de poder gaudir dels recursos que aquesta entitat facilita a les diferents associacions veïnals de Lleida i, al mateix temps, per tal de poder gaudir d’un major pes en el si de la corporació municipal lleidatana.

Al mateix temps, l’Associació veïnal va haver de obrir un compte corrent a una entitat bancària (Caixa Guissona) i demanar a Hisenda un CIF provisional per tal de poder començar a realitzar operacions bancàries i d’altres de caire burocràtic.

El següent pas dut a terme per l’Associació va ser la realització de l’Assemblea Extraordinària per a modificar, ampliar i/o ratificar la Junta Directa que durant els següents quatre anys portarien les regnes de l’Associació. Des d’aquest moment fins el dia d’avui, s’han incorporat nous membres a la Junta. Aquests nous membres s’han de ratificar en l’Assemblea General del proper 24 d’octubre. En definitiva, els membres de la Junta de l’AAVV Turó de Gardeny, a l’espera de la ratificació d’alguns d’ells en la propera assemblea, són:

President: Gustavo Adolfo Roque del Pozo

Vicepresident: Fernando Torres Lezcano

Secretària: Núria Corbella Molina

Tresorer: Salvador Mimbrera Callen

Vocal: Humbert Ruiz Perez

Vocal: Sònia Pedra Vidal

En aquest moment, l’Associació Veïnal Turó de Gardeny ja té seu pròpia en les dependències de l’INS Castell del Templers, Pssg Onze de Setembre, núm.137, ubicat, concretament, al nostre barri i en breu s’obrirà un horari d’atenció al públic per tractar de qualsevol tema que pugui afectar al barri i als seus veïns i veïnes.

Per altra banda, l’Associació Veïnal Turó de Gardeny està duent a terme les següent actuacions, fruit de les propostes i suggeriments dels veïns i veïnes del barri, moltes de les quals han estat ja tractades a l’Ajuntament de Lleida :

3.-Fase de post-legalització.
L’Associació es va reunir amb la Regidora de barri Sara Mestres per presentar-li l’Associació i exposar-li les nostres principals preocupacions com a barri. Al mateix temps, se li va mostrar la predisposició de l’Associació per col·laborar amb la Corporació municipal en tot allò que pogués suposar una millora pelnostre barri.
L’Associació es va reunió amb la Regidoria de Participació Ciutadana Dolors Arderiu i el Tècnic Josep Pons. La regidoria va mostrar la seva satisfacció per la creació de la nostra Associació i va convidar a l’Associació a col·laborar amb l’Ajuntament per millorar el barri.
L’Associació va iniciar converses de negociació i col·laboració amb l’Associació Veïnal Camí de la Mariola.
L’Associació va obrir un compte al Facebook, una adreça de correu electrònic i, s’ha acordat obrir una pàgina web en l’espai que la paeria cedeix a tal fi tot i que la junta ha decidit que  la web romandrà per ara en un servidor privat i no fer-ne ús de la cesió de la paeria:
– Facebook: Associació Turó de Gardeny.
– E-mail: turodegardeny@gmail.com
– Web: http://turodegardeny.ddns.net
Per altra banda, la Junta directiva va establir un calendari de reunions mensual per tal de poder coordinar les diferents  actuacions a dur a terme durant aquest període de temps:
L’Associació es va reunir amb els veïns del Carrer Onze de Setembre per tal de recollir les seves principals inquietuds i, des de  l’Associació, poder-les donar resposta.

4.- Fase de consolidació de l’Associació.

4.1 D’àmbit convivencial.

4.1.1 Col·laboració activa i passiva amb els cossos policials de Lleida amb la finalitat d’evitar i, en el seu cas, eliminar els actes vandàlics en general, i en particular, els sorolls nocturns que habitualment tenen lloc durant aquesta franja de temps, a conseqüència, principalment, d’alguns incívics que venen a beure (botelló) alcohol entre els jardins públics que existeixen en front del

Carrer Cardenal Cisneros, el Turó de Gardeny i la discoteca (Làrida) localitzada al mateix Turó de Gardeny.

L’Associació Turó de Gardeny, es va reunir amb els responsables del Cos de Mossos d’Esquadra a Lleida i de la Guàrdia Urbana de Lleida per tal d’informar de les queixes del veïnat en qüestió d’actes incívics, per tractar de la vigilància activa de l’ordre i la convivència en el nostre barri i per concretar un mitjà directe de comunicació entre el barri i les forces policials de la ciutat.

D’aquesta reunió sorgí un compromís de trobades períodes, una vegada al mes, entre l’Associació i els responsables policials de Lleida.

Els cossos policials informaren a l’Associació del protocol a seguir en cas de requerir dels seus serveis. Així doncs, davant de qualsevol situació incívica en què es requereixi la intervenció de les forces policials de Lleida s’ha d’actuar d’aquesta manera:

  • Si la situació és continuada i no urgent, es recomana que el veïnat es posi en contacte amb l’Associació Veïnal per tal de poder fer les gestions oportunes per posar en coneixement els actes incívics davant de les diferents entitats adients a tal efecte.
  • Si la situació és urgent la comunicació es pot fer directament a l’Associació o a les forces policials de Lleida.
  • Les forces policials informaren que tothom pot comunicar-se directament amb les forces policials però que tenir un referent al barri que serveixi de pont entre uns i altres és més efectiu i redueix, considerablement, en moltes ocasions, el temps d’intervenció policial o de l’entitat que es tractés segons els casos.

4.1.2 L’Associació es va reunir amb el Regidor de Medi Ambient i l’Horta per tractar del principals problemes del barri sobre neteja dels diferents espais públics i privats. Es va tractar de la brutícia endèmica en els diferents espais de la falda del Turó de Gardeny, de la brutícia i abandonament general d’algun carrer del barri, de la brutícia dels pocs parcs infantils que tenim, de la muntanya de terra dipositada davant de l’estructura del nou Museu de la Ciència de Lleida, de la gran quantitat d’excrements de gossos acumulats diàriament en els nostres carrers, de l’abandonament dels solars limítrofes i interns del nostre barri.

En aquesta reunió l’Associació va ser informada de què la neteja del barri la porten dues empreses. Una s’encarrega de la neteja dels carrers, neteja aquesta que s’ha de realitzar diàriament. L’altra empresa s’encarrega de la neteja dels parcs públics. La Regidoria de Medi Ambient es va comprometre a comunicar la incidència i fer un control diari de la neteja dels nostres carrers.

També es va comprometre a col·laborar amb l’Associació per promoure i difondre diferents campanyes de sensibilització cívica als ciutadans i ciutadanes. Per altra banda, la Regidoria de Medi Ambient es va comprometre a dur al Ple de l’Ajuntament de Lleida una proposta per col·locar una pseu-tanca de mitja altura que delimités el espai públic existent darrera de l’Edifici Alosa del passeig Onze de Setembre i la vorera per tal de diferenciar espais i sensibilitzar els usuaris del si de cada espai. La Regidoria es va comprometre a col·locar diferents cartells als espais públics del barri indicant l’ús de cadascú per tal d’informar quins espais són exclusius dels vianants, quins poden ser  gaudits per animals, etc. També es va comprometre a estudiar la possibilitat de trobar un espai al barri o en els seus voltants d’ús exclusiu per l’’esbarjo d’animals de companyia .

Per altra banda, l’Associació exposà al regidor de Medi Ambient la situació complicada que viu el barri a conseqüència del mal ús que habitualment es fa dels contenidors de brossa localitzat al barri. Es va exposar el perill que contra la salut pública genera aquesta situació. Que molts d’aquests contenidors estaven situats al costat de centres educatius públics, o al costat mateix d’establiments d’oci, restaurant o bars. A tal fi, es va demanar el soterrament de tots els contenidors . La resposta de la Regidoria va ser que entenien la petició, que la tindrien en compte però que de moment l’Ajuntament no tenia els recursos econòmics suficients per poder soterrar els contenidors; tot i així, l’Associació informà de que continuaria demanant el soterrament d’aquests contenidors. Que entenien el moment tan difícil en què estaven passant tots i totes però que aquesta situació no duraria sempre i que llavors si que es podrà condicionar adequadament aquests espais de brutícia.

En conseqüència, l’Associació demanà a l’Ajuntament la neteja i manteniment acurat durant tot l’any d’aquests espais fins que es poguessin condicionar aquests espais en virtut de les necessitats del barri.

4.1.3 Per altra banda, degut a la situació lamentable en què es troben la majoria de les voreres del barri pel fet de què molt sovint s’hi localitzen una gran quantitat d’excrements de gossos es demanà a l’Ajuntament solucions a tal efecte. Entre d’altres es va demanar la possibilitat d’ubicar un pípican al barri on els veïns poguessin portar els seus gossos; tot i que, l’Ajuntament va deixar clar que era responsabilitat dels propietaris del gossos respectar les ordenances municipals al respecte.

4.1.4 L’Associació durant aquest període de temps ha entrat en conversa amb diferents entitats municipals públiques i entitats privades amb la finalitat de dissenyar diferents activitats lúdiques, culturals, esportives, d’oci en general, etc. per tal de caminar entre tots i totes en la línia de crear una consciència de barri definida. L’Associació pretén ser una eina de cohesió del veïnat del

barri Turó de Gardeny.

4.1.5 L’Associació s’ha posat en contacte amb diferents entitats amb la finalitat d’obtenir un Centre Cívic propi. L’Ajuntament de Lleida es va oferir a cedir els espais del Centre Cívic de La Mariola. Tot i així, l’Associació, com entitat de representació veïnal del barri Turó de Gardeny, contactà amb altres entitats a tal fi i l’Institut de Secundària Castell dels Templers es va oferir a cedir els seus espais per tal de poder realitzar actes culturals i d’altra mena en el si de l’Associació i del nostre barri. Ara bé, el compromís de l’Associació és el de continuar treballant perquè en la mesura del possible i quan la situació econòmica ho permeti, demanar la construcció d’un centre cívic propi pel barri.

4.2 D’àmbit estructural.

4.2.1 Durant aquest temps, han estat moltes les queixes presentades a l’Associació per part del veïnat. S’ha intentat donar respostes a totes d’elles. I això ha estat una prioritat per part de la nostra entitat. Ara bé, no sempre ha estat possible obtenir un resultat positiu de les nostres demandes.

Tot i així, i en aquesta línia, l’Associació ha demanat la retirada de la muntanya de terra acumulada durant les obres del que ha de ser el futur Museu Científic de Lleida. Aquesta terra havia estat desplaçada per la construcció de l’edifici i es va amuntonar en un lateral del Turó de Gardeny creant una muntanya artificial que, a part d’impactar molt negativament sobre el paisatge del Turó, ha eliminat les vistes, que fins aleshores es podien gaudir de des diferents punts del barri i des de diferents punts d ela ciutat de Lleida. A més, des de qualsevol punt del barri, perjudica considerablement l’entitat cultural i històrica del barri i, al mateix temps, suposa un lleig que podria, en certa manera, perjudicar la nova realitat econòmica que suposa el Parc científic de Gardeny.

4.2.2 L’associació també demanà l’enjardinament de tots els espais adients de les faldes del Turó de Gardeny. No s’entén com era possible que una de les zones més emblemàtiques de la ciutat de Lleida estigués tan descuidada. L’Ajuntament de Lleida es va comprometre a estudiar la petició. Es van comprometre a retirar tots els arbres morts de la falda del Turó. Es van comprometre a netejar, en definitiva, la brutícia vegetal i no vegetal de la faldadel Turó de Gardeny.

4.2.3 La modificació de la Xarxa Pública d’Autobusos ha perjudicat seriosament la comunicació pública entre el nostre barri de Turó de Gardeny i la resta de la ciutat. A més, la freqüència horària dels autobusos urbans que passen per la ruta del barri deixa molt que desitjar. Tot això ha creat una gran preocupació al barri, els veïns i veïnes del qual han vist com, de cop i volta, de gaudir d’una ineficient xarxa de comunicació pública havien passat a no tenir pràcticament cap opció. L’Associació conscient d’aquest greuge ha mostrat el seu rebuig incondicional a aquesta nova xarxa d’autobusos públics i està treballant per dissenyar una nova ruta d’afectació al nostre barri més eficaç dins de la xarxa pública d’autobusos urbans fruit del consens del veïnat per tal de proposar-la i defensar-la davant de l’Ajuntament de Lleida.

4.2.4 Una de les particularitats del nostre barri és la gran quantitat de veïns i veïnes en edat d’escolarització o en vies d’escolarització. Per tant, l’Associació ha cregut convenient treballar en aquesta línia i participar amb pares i mares i el jovent en general en l’estudi i planteig de les millors possibilitats pel jovent del barri. Això doncs, entre d’altres iniciatives, s’exigirà la modificació del Mapa d’Escolarització actual que ha confeccionat l’Administració Pública competent ja que no ha tingut en compte la realitat social dels ciutadans del barri Turó de Gardeny. Al mateix temps, l’Associació està treballant en la possibilitat de poder participar en el Consells de Garantia (d’escolarització) adient per tal de poder defensar els drets del jovent del barri.

A manera de conclusió

És difícil emmarcar en un breu informe tot allò que s’ha fet i tot allò que s’ha aconseguit. Però el que és cert és que si el veïnat mai hagués cregut en la necessitat de constituir-se en Associació Veïnal, difícilment els veïns i veïnes del barri de Turó de Gardeny podrien presentar-se davant de les entitats públiques i privades de Lleida i davant de la ciutadania lleidatana com el que som.