Estatuts

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació de Veïns Turó de Gardeny es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; Ia Llei orgànica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de L’associació de veïns Turó de Gardeny són: La finalitat de l’associació de veïns Turó de Gardeny, és defensar els interessos de les persones associades a fi d’aconseguir la millora constant de la qualitat de vida de totes les persones que hi viuen. Amb aquestes finalitats podrà organitzar les activitats que consideri convenients. En queda exclòs tot l’ànim de lucre.

Les activitats principals de l’Associació seran:

Activitats cíviques:

 • La necessitat d’atendre els suggeriments dels veïns, els seus plantejaments i desitjos per tal de portar-los sobre la taula de la Junta i poder-los resoldre de la manera més escaient.
 • Proporcionar xerrades, cursets, conferencies, assessorament i formació relatives a la convivència dins de les pròpies comunitats de veïns o “juntes d’escala”, estatuts drets i obligacions, administracions professionals, etc.
 • Senyalar les possibles mancances en carrers, places i zones verdes, en la realització dels serveis de sanejament, enllumenat, recollida de deixalles, servei d’aigües de rec, claveguerams, aparcaments, problemes de circulació etc.
 • Mantenir relació amb altres entitats i associacions del veïnat existents, comercials etc., per tal d’integrar-les dins de l’associació, si es possible.
 • Assistir a les reunions del consell de la zona on s’informa i es debaten pressupostos, programes d’actuació municipal i a citacions específiques d’interès per l’Associació.
 • Tenir cura del funcionament de les instal·lacions o locals que els siguin assignats per desenvolupament d’activitats.
 • Editar amb caràcter periòdic (bimestral o trimestral) un butlletí informatiu on es detallaran les activitats pròpies de l’Associació i comentaris o notes d’interès pelveïnat.

 

Activitats culturals:

Exposicions, conferencies, concerts i visites a museus.

 

Activitats recreatives:

Excursions, viatges, activitats d’esbarjo, festes populars i tradicionals.

 

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix a Lleida, i radica al carrer Albert Porqueras, núm. 15, 2n 3era, 25003 LLEIDA

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

La delimitació territorial d’aquesta Associació de Veïns queda determinada pels límits compresos i delimitats pels carrers Cardenal Cisneros (Est), Av. de I’Exercit (Sud), Partida i Vallcalent (Nord) i Travessera de la Serra de Canelles (Oest) de Lleida.

 

Capitol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

 

Article 4

Socis de ple dret: poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin iterés en les seves finalitats; i siguin veïnes de la zona determinada pels límits compresos i delimitats pels carrers Cardenal Cisneros (Est), Av. de I’Exercit (Sud), Partida Vailcaient (Nord) i Travessera de la Serra de Canelles (Oest) de Lleida.

 

Pel que fa a les persones físiques:

Cal que tinguin capacitat d’obrar.

Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vota les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

 

Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

 

Pel que fa a les persones jurídiques:

La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’exclourela possibilitat de formar part d’una associació.

Han de tenir la seva raó social o adreça dins la delimitació geogràfica marcada.

En el cas de les comunitats de veïns de la zona, únicament podrà ser soci qui ocupi el càrrec de president o representativa de la comunitat mentre mantingui vigents les funcions en la seva junta.

Socis col·laboradors: els que no siguin veïns i formalitzin en aquest cas el ingrés amb l’aval de dos socis. La Junta tindrà en compte les causes que justifiquen l’acceptació, entre d’altres, la proximitat dels seu domicili a la zona, el parentiu o amistat amb altres veïns, la col.laboració amb l’associació, haver estat membre de la Junta o simplement soci.

Aquests socis tindran els mateixos drets i obligacions que la resta de socis, excepte el dret de vot.

Socis Honoraris: ho seran aquelles persones a qui la Junta Directiva acordi proposar a l’Assemblea General i aquesta ratifiqui atorgar aquest reconeixement per la seva tasca en pro de l’associació de Veïns Turó de Gardeny i/o de la seva zona d’influència.

Aquests socis tindran dret a ser escoltats en les assemblees generals de l’associació sense dret a vot, i amb l’obligació de col.laborar de forma altruista amb l’entitat estant exempts del pagament de la quota anual.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol.licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

El nombre de socis serà il·limitat.

 

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 

 1. Assistir amb veu i vota les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç: la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.
 13. El Vot es realitzarà de forma presencial en tots els casos.

 

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatari complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Tot associat podrà sol·licitar a la Junta Directiva una baixa temporal, per un termini no superior a un any.

 

Capitol III. L’Assemblea General

 

Article 8

l’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

 

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9

 

L’Assemblea General té les facultats següents

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres del l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma del import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f)Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de regim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes d’associatsi associades i les degudes a una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats i les associades, amb un expedient previ elaborat per la Junta, contra la resolució de l’Assemblea no hi haurà possibilitat de recurs intern, restant fer-ho davant dels Tribunals de Justícia.

l) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 10

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 °/o dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11

L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

EI secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 12

L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període compres entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 13

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una copia de la llista delssocis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingutl’autorització expressa.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

 

Article 14

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals,2 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emés pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 Article 15

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia voluntària notificada a l’òrgan de govern per escrit en la qual se n’exposin els motius i quan no es sentin posseïdors del respecte i recolzament de les Administracions locals

d) separació acordada per l’Assemblea General

e) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

f) baixa com a membre de l’associació

g) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13 dels estatuts.

h) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

Les vacants que es produeixin a Ia Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que elsmembres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

I) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadan

l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipósit. La disposició dels fons es determina a l’article 28

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-necompte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 17

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 18

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 19

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb ei mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confií‘ amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

 

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior

perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

Són pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de laJunta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assembiea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f) Les atribucions restants pròpies dei càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident -si n’hi ha- o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer té com a funció la custodia i el control dels recursos de l’associació, com tambél’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa.

Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades perla Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol Vll. Les comissions o grups de treball

 

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar-les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de lesseves actuacions.

 

Capítol Vlll. El regim econòmic

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

cl) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Des de aquí podràs uneix-te al grup de WhatsApp de les activitats que des de l'associació Turó de Gardeny portem a terme.
Com podem ajudar-te?