Quines obligacions administratives i sanitàries tinc com a propietari d’un gos?

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TORNA

 

Original i fotocòpia de l’imprès de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.

Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa per a l’atorgament o renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.

Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.

Certificat de capacitat física i aptitud psicológica.

Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d’identificació de l’animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.

Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.

Còpia de l’imprès d’autoliquidació per a la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia.

Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip

Podeu descarregar el document de llicència aquí

TORNA