Informe sobre la reunió amb regidor de barri

Comparteix

Benvolgut veïnat,

El passat 10 de febrer vam tenir l’honor de rebre el senyor regidor de la zona 09 Xavier Rodamilans a la seu de la nostra associació. La reunió es va convocar per tractar 3 eixos principalment, que desprès es va ampliar amb dos punts més. Tots els punts tenien en comú l’estat del barri i de les actuacions de l’ajuntament per mantenir-lo o millorar-lo.

El primer dels punts versà sobre el dossier elaborat pels membres de la junta i aprovat per aquesta –seguiment dossier. Vam poder constatar que del dossier, s’han complert aproximadament un 40% de les actuacions especifiques. La resta esta en mans dels regidors que van realitzant les actuacions, i el propi Xavier n’està al corrent. Malgrat la noticia, el mateix regidor va admetre que pel tema de la neteja hi ha un problema de difícil solució i va insistir en la valuosa tasca dels membres de la junta i del veinat per detectar i eliminar els punts mes calents sobre aquest tema(deixalles, residus i desperfectes).

El segon punt que es va tractar en la reunió van ser l’estat dels tres aspectes de la moció que la junta de l’Associació va presentar a l’ajuntament -resum –sobre la moció-; aqui la resposta, si bé certa i sincera per part del regidor, va ser profundament decepcionant.

  • L’aparcament d’Albert Porqueras, és un tema dificil i de caràcter privat que l’ajuntament no tractarà i que per tant haurà de ser portat des de la iniciativa veïnal.
  • La Plaça del Turó de Gardeny es realitzarà alguna actuació puntual però no està pressupostat un canvi dràsticament positiu d’aquest paratge.

Davant el consell de fer servir l’equipament infantil de darrera l’edifici horitzó(plaça del banyetes) va sortir el tema de l’incivisme quan es mostra l’estat actual del lloc amb fotos recents. Cap compromís mes que el mantenir els espais nets i “sense perills” sempre que avisem.

  • Finalment, l’arranjament de la falda del Turó precisa d’un pressupost de molts milers d’ euros, cosa que fa dificil la seva realització. Quan manifestem el perill de caiguda d’arbres i d’incendi, el regidor es mostra altament preocupat i ens insta a fer-ne avís,  que en aquests casos d’urgència i de perill per les persones no hi ha pegues de pressupost. Però no es realitzarà una actuació general ni de sanejament ni acondicionament ni del Turó ni del castell templer. En aquest punt davant la nostra pregunta que si no hi ha ningú a l’ajuntament que vigili i vetlli aquets temes el regidor diu que no i que depenen molt i agraeixen la tasca de la nostra i altres associacions, ja que sense elles la ciutat estaria encara mes deteriorada.

El següent punt que es va tractar fou el deteriorat parc de passeig dels gossos de gardeny i la cruïlla Cisneros-Galilei (part en un dels accidents darrerament mes espectaculars i temor dels negocis, vianants i persones que circulen per aquet lloc). La resposta fou la mateixa : podem fer totes les propostes que vulguem, pero no hi ha partida pressupostària i pocs diners es poden destinar a realitzar millores.